Array 0
Array
Ochrana súkromia
I. Všeobecné ustanovenia
 1. Zásady ochrany osobných údajov obsahuje pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov prostredníctvom internetového obchodu, vrátane základov, cieľov a rozsahu spracúvania osobných údajov, ako aj práv subjektov, ktorých údaje sa týkajú, a informácie o používaní súborov cookies a analytických nástrojov.
 2. Prevádzkovateľom osobných údajov zbieraných prostredníctvom internetového obchodu je spoločnosť Zakito Home s.r.o., so sídlom v Garbove, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Łódź-Śródmieście v Łodzi, XX oddelenie hospodárskeho registra Okresného súdu, na adrese Garbów 23, 99-311 Bedlno, IČO: 0001041019, DIČ: 7752671344 a IČ DPH: 525516728.
 3. Kontakt na prevádzkovateľa osobných údajov je možný pomocou nasledovných kontaktných údajov:
  1. emailová adresa: home@zakito.pl;
  2. poštová adresa: Garbów 23, 99-311 Bedlno.
 4. Osobné údaje v internetovom obchode sú spracúvané prevádzkovateľom v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - ďalej len „GDPR“.
 5. Používanie internetového obchodu, vrátane vykonávania nákupov, je dobrovoľné. Rovnako dobrovoľné je aj poskytovanie osobných údajov klientom internetového obchodu, s výnimkou:
  1. uzatvárania zmlúv - neuvedenie v prípadoch a v rozsahu uvedenom na stránke internetového obchodu a v obchodných podmienkach internetového obchodu a v tejto politike ochrany osobných údajov nevyhnutných údajov na uzatvorenie a vykonanie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb s prevádzkovateľom znamená nemožnosť uzatvorenia takejto zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je v takom prípade zmluvnou povinnosťou a ak osoba, ktorej sa údaje týkajú, chce uzavrieť danú zmluvu s prevádzkovateľom, je povinná poskytnúť požadované údaje. Rozsah údajov potrebných na uzavretie zmluvy je vždy predtým uvedený na stránke internetového obchodu.
  2. zákonných povinností - poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou vyplývajúcou z všeobecne záväzných právnych predpisov nariadenie prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov (napr. spracúvanie údajov na vedenie daňovej evidencie alebo účtovníctva) a neumožní prevádzkovateľovi plniť tieto povinnosti.
 6. Prevádzkovateľ pri spracúvaní údajov preukazuje osobitnú starostlivosť o ochranu záujmov osôb, ktorých sa údaje týkajú, a najmä je zodpovedný a zabezpečuje, že údaje zbierané jeho subjektmi sú:
  1. spracovávané zákonne;
  2. zbierané pre konkrétne, zákonné účely a nie sú podrobované ďalšiemu spracovaniu nezlučiteľnému s týmito cieľmi;
  3. fakticky správne a vhodné vzhľadom na účely, pre ktoré sú spracovávané;
  4. uchovávané v takej forme, ktorá umožňuje identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú, po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania;
  5. spracovávané spôsobom zabezpečujúcim primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení.
 7. Vzhľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania a riziko narušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznym pravdepodobným výskytom a váhou rizika, prevádzkovateľ zavádza vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby spracúvanie prebiehalo v súlade s nariadením a aby to mohol dokázať. Prevádzkovateľ používa technické prostriedky na zabránenie neoprávnenému získavaniu a modifikovaniu osobných údajov odosielaných elektronicky neoprávnenými osobami.
II. Základy spracúvania údajov
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v prípadoch, keď je splnený aspoň jeden z nižšie uvedených podmienok:
  1. osoba, ktorej údaje sa týkajú, udalosť pre spracovanie svojich osobných údajov pre jeden alebo viac určených účelov;
  2. spracovanie je nevyhnutné pre vykonanie zmluvy, ktorej stranou je osoba, ktorej údaje sa týkajú, alebo pre prijatie opatrení na požiadanie osoby, ktorej údaje sa týkajú, pred uzavretím zmluvy;
  3. spracovanie je nevyhnutné pre plnenie právneho záväzku, ktorý spočíva na prevádzkovateľovi;
  4. spracovanie je nevyhnutné pre účely odôvodnených právnych záujmov, ktoré prevádzkovateľ alebo tretia strana sleduje, s výnimkou prípadov, keď majú nadradený charakter voči týmto záujmom práva alebo základné práva a slobody osoby, ktorej údaje sa týkajú, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak osoba, ktorej údaje sa týkajú, je dieťa.
 2. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom vyžaduje vždy existenciu aspoň jedného z vyššie uvedených základov. Konkrétne základy spracúvania osobných údajov klientov sú uvedené nižšie.
III. Účel, právna základňa, doba a rozsah spracúvania údajov
 1. Vždy je účel, právna základňa, doba a rozsah a príjemcovia osobných údajov, ktoré sú spracúvané prevádzkovateľom, závislý od činností, ktoré daný klient vykonáva v internetovom obchode. Napríklad, ak si klient vyberie možnosť nakupovať v internetovom obchode a zvolí možnosť platby prostredníctvom platobnej brány, jeho osobné údaje budú spracúvané na vykonanie zmluvy o kúpe od prevádzkovateľa a na spracovanie platby samotným platobným prostredníkom.
 2. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje v internetovom obchode nasledovne, v týchto účeloch, na týchto právnych základoch, v týchto obdobiach a v nasledujúcom rozsahu:
  Účel spracúvania Právna základňa a doba uchovávania údajov Rozsah spracúvaných údajov
  Plnenie Zmluvy o kúpe alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (plnenie zmluvy) - Údaje sú uchovávané počas obdobia, ktoré je nevyhnutné pre vykonanie, ukončenie alebo inak skončenie zmluvy. Meno a priezvisko alebo firma; e-mailová adresa; telefónne číslo; adresa bydliska alebo sídla, IČO
  Vedenie účtovníctva Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR v spojení s § 74 ods. 2 zákona o účtovníctve, tj. zo dňa 30. januára 2018 (Zbierka z. 2018, č. 395) - Údaje sú uchovávané počas obdobia požadovaného právnymi predpismi, ktoré uložili prevádzkovateľovi povinnosť uchovávať daňové knihy (do uplynutia lehoty na uplatnenie daňovej povinnosti, pokiaľ daňové predpisy neurčujú inak) alebo účtovné knihy (5 rokov, počítaných od začiatku roka nasledujúceho po účtovnom roku, na ktorý sa údaje vzťahujú). Meno a priezvisko alebo firma, IČO
  Ustalenie, uplatnenie alebo obhajoba právnych nárokov, ktoré môže uplatniť prevádzkovateľ alebo ktoré môžu byť uplatnené voči prevádzkovateľovi Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - Údaje sú uchovávané počas obdobia existencie právneho záujmu, ktorý prevádzkovateľ realizuje, ale najdlhšie však počas obdobia zániku nároku voči osobe, ktorej údaje sa týkajú, v súvislosti s podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa. Doba zániku nároku určujú právne predpisy, najmä občiansky zákonník (základná lehota pre zánik nárokov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou je tri roky, a pre zmluvy o kúpe dva roky). Meno a priezvisko alebo firma; e-mailová adresa; telefónne číslo; adresa bydliska alebo sídla, IČO
  Používanie webovej stránky internetového obchodu a zabezpečenie jej správneho fungovania Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - Údaje sú uchovávané počas obdobia existencie právneho záujmu, ktorý prevádzkovateľ realizuje, spočívajúceho v prevádzkovaní a udržiavaní webovej stránky internetového obchodu, ale najdlhšie počas obdobia zániku nároku voči osobe, ktorej údaje sa týkajú, v súvislosti s podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa. Doba zániku nároku určujú právne predpisy, najmä občiansky zákonník (základná lehota pre zánik nárokov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou je tri roky, a pre zmluvy o kúpe dva roky). Meno a priezvisko alebo firma; e-mailová adresa; telefónne číslo; adresa bydliska alebo sídla, IČO; IP adresa
  Vedenie štatistík a analýza prevádzky internetového obchodu Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - Údaje sú uchovávané počas obdobia existencie právneho záujmu, ktorý prevádzkovateľ realizuje, spočívajúceho v vedení štatistík a analýze prevádzky internetového obchodu s cieľom zlepšiť fungovanie internetového obchodu a zvýšiť predaj produktov, ale najdlhšie počas obdobia zániku nároku voči osobe, ktorej údaje sa týkajú, v súvislosti s podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa. Doba zániku nároku určujú právne predpisy, najmä občiansky zákonník (základná lehota pre zánik nárokov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou je tri roky, a pre zmluvy o kúpe dva roky). Meno a priezvisko alebo firma; e-mailová adresa; telefónne číslo; adresa bydliska alebo sídla, IČO; IP adresa
  Spracúvanie žiadostí Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas) - Údaje sa uchovávajú až do odvolania súhlasu osoby, ktorej údaje sa týkajú. Meno a priezvisko alebo firma; e-mailová adresa; telefónne číslo; adresa bydliska alebo sídla, IČO; IP adresa
IV. Príjemcovia údajov
 1. Na správne fungovanie internetového obchodu, vrátane plnenia uzavretých Kúpnych Zmlúv, je potrebné, aby prevádzkovateľ využíval služby externých subjektov.
 2. Prevádzkovateľ využíva len služby takých spracovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky pre zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia GDPR a chránilo práva osôb, ktorých údaje sa týkajú.
 3. Poskytnutie údajov prevádzkovateľom nie je v každom prípade a nie pre všetkých príjemcov alebo kategórií príjemcov uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov - Prevádzkovateľ poskytuje údaje len vtedy, keď je to nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov a len v nevyhnutnom rozsahu na jeho dosiahnutie.
 4. Osobné údaje klientov internetového obchodu môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom alebo kategóriám príjemcov:
  1. Výrobcovia a veľkoobchody - Prevádzkovateľ poskytuje zhromaždené osobné údaje klienta vybranému subjektu, ktorý vyrába alebo má produkty skladom, len v prípade a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania údajov v súlade s touto politikou ochrany osobných údajov.
  2. Spoločnosti poskytujúce kuriérske služby umožňujúce doručenie produktu klientovi - Prevádzkovateľ poskytuje zhromaždené osobné údaje klienta vybranému subjektu, ktorý jedná na jeho poverenie, len v prípade a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania údajov v súlade s touto politikou ochrany osobných údajov.
  3. Spoločnosti zabezpečujúce elektronické platby - V prípade klienta, ktorý v internetovom obchode používa spôsob elektronických platieb, prevádzkovateľ poskytuje zhromaždené osobné údaje klienta vybranému subjektu, ktorý poskytuje službu elektronických platieb v internetovom obchode na základe poverenia od prevádzkovateľa, a to len v rozsahu nevyhnutnom na spracovanie platby uskutočnenej klientom.
  4. Poskytovatelia dodávateľských služieb, ktorí zabezpečujú prevádzkovateľa technickými, informatickými a organizačnými riešeniami umožňujúcimi prevádzkovanie podnikania, vrátane internetového obchodu a poskytovania služieb elektronického obchodu (konkrétne poskytovatelia softvéru na riadenie internetového obchodu, poskytovatelia elektronickej pošty a hostingu, ako aj poskytovatelia softvéru na riadenie podniku a technickej podpory prevádzkovateľa) - Prevádzkovateľ poskytuje zhromaždené osobné údaje klienta vybranému dodávateľovi, ktorý jedná na jeho poverenie, len v prípade a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania údajov v súlade s touto politikou ochrany osobných údajov.
  5. Poskytovatelia účtovných a právnych služieb zabezpečujúci prevádzkovateľovi účtovnú a právnu podporu (konkrétne účtovné a právne kancelárie) - Prevádzkovateľ poskytuje zhromaždené osobné údaje klienta vybranému poskytovateľovi, ktorý jedná na jeho poverenie, len v prípade a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania údajov v súlade s touto politikou ochrany osobných údajov.
V. Práva osoby, ktorej údaje sa týkajú
 1. Právo na prístup, opravu, obmedzenie, vymazanie alebo prenosnosť - Osoba, ktorej údaje sa týkajú, má právo požiadať od prevádzkovateľa o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie ("právo na bytie zabudnutým") alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo podať námietku voči spracúvaniu a má tiež právo na prenosnosť svojich údajov. Podrobné podmienky vykonávania uvedených práv sú uvedené v článkoch 15-21 Nariadenia GDPR.
 2. Právo kedykoľvek odvolať súhlas - Osoba, ktorej údaje sú spracúvané prevádzkovateľom na základe udeleného súhlasu, má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracúvania, ktorého bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 3. Právo podať sťažnosť orgánu dozoru - Osoba, ktorej údaje sú spracúvané prevádzkovateľom, má právo podať sťažnosť orgánu dozoru spôsobom a v rámci postupu ustanoveného nariadením GDPR a poľským právom, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov. Orgánom dozoru na území Poľska je prezident Úradu na ochranu osobných údajov.
 4. Právo na námietku - Osoba, ktorej údaje sa týkajú, má právo kedykoľvek podať námietku - z dôvodov spojených s jej osobitnou situáciou - voči spracúvaniu jej osobných údajov založenému na článku 6 ods. 1 písm. e) (verejný záujem alebo výkon verejnej moci) alebo f) (oprávnený záujem prevádzkovateľa) GDPR, vrátane profilovania na základe týchto ustanovení. V takom prípade prevádzkovateľ nesmie spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ nepreukáže existenciu závažných oprávnených dôvodov na spracúvanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody osoby, ktorej údaje sa týkajú, alebo dôvody na uplatnenie, preskúmanie alebo obhajobu právnych nárokov.
 5. Na realizáciu práv uvedených v tomto odseku je možné kontaktovať prevádzkovateľa zaslaním príslušnej písomnej správy alebo e-mailom na adresu prevádzkovateľa uvedenú v odseku 1.
VI. Súbory cookies na internetovom obchode, prevádzkové údaje a analýza
 1. Súbory cookies sú malé textové informácie vo forme textových súborov, ktoré sú odosielané serverom a uložené na strane osoby, ktorá navštevuje webový obchod (napríklad na pevnom disku počítača, notebooku alebo na pamäťovej karte smartfóna - v závislosti od toho, z akého zariadenia navštevovate náš webový obchod). Podrobné informácie o súboroch cookies, ako aj ich históriu vzniku, nájdete napríklad na adrese webovej stránky https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 2. Prevádzkovateľ môže spracovávať údaje obsiahnuté v súboroch cookies pri používaní stránky webového obchodu v nasledujúcich účeloch:
  1. zapamätávanie si produktov pridaných do košíka na účely vytvorenia objednávky;
  2. zapamätávanie údajov z vyplnených objednávkových a prieskumných formulárov;
  3. prispôsobovanie obsahu webového obchodu individuálnym preferenciám klienta (napríklad farby, veľkosti písma, rozloženie stránky) a optimalizácia používania webového obchodu;
  4. vedenie anonymných štatistík zobrazujúcich spôsob používania webovej stránky webového obchodu;
  5. remarketing, čo je skúmanie vlastností správania návštevníkov webového obchodu prostredníctvom anonymnej analýzy ich akcií (napríklad opakované návštevy určitých stránok, kľúčové slová atď.) s cieľom vytvoriť ich profil a poskytnúť im reklamu zodpovedajúcu ich predpokladaným záujmom, aj keď navštevujú iné webové stránky v reklamnej sieti spoločnosti Google Inc. a Facebook Ireland Ltd.
 3. Zvyčajne väčšina internetových prehliadačov dostupných na trhu implicitne prijíma ukladanie súborov cookies. Každý má možnosť stanoviť podmienky používania súborov cookies pomocou nastavení vlastného internetového prehliadača. To znamená, že môžete obmedziť (napríklad dočasne) alebo úplne zakázať možnosť ukladania súborov cookies - v tomto poslednom prípade to však môže mať vplyv na niektoré funkcie webového obchodu (napríklad môže byť nemožné prejsť cestou objednávky cez objednávkový formulár z dôvodu nezapamätania si produktov v košíku počas nasledujúcich krokov objednávky).
 4. Nastavenia internetového prehliadača týkajúce sa súborov cookies sú dôležité z hľadiska súhlasu s používaním súborov cookies naším webovým obchodom - v súlade s ustanoveniami tohto súhlas môže byť udelený aj nastaveniami internetového prehliadača. Ak takýto súhlas neudelíte, mali by ste zmeniť nastavenia internetového prehliadača týkajúce sa súborov cookies.
 5. Podrobné informácie o zmenách nastavení týkajúcich sa súborov cookies a ich vlastné odstránenie v najpopulárnejších internetových prehliadačoch nájdete v sekcii pomoci vášho internetového prehliadača.
 6. Príklady úpravy nastavení cookies dostupné v najpopulárnejších prehliadačoch:
  1. Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer;
  2. Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/sk;
  3. Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=sk&answer=95647;
  4. Safari: www.safari.helpmax.net/en/saving-time/automating-rss/.
 7. Prevádzkovateľ môže využívať vo svojom webovom obchode služby Google Analytics, Universal Analytics poskytované spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko) a službu. Tieto služby pomáhajú prevádzkovateľovi analyzovať prevádzku vo webovom obchode. Zhromažďované údaje sú spracované v rámci uvedených služieb anonymizovaným spôsobom (jedná sa o tzv. prevádzkové údaje, ktoré neumožňujú identifikáciu osoby) na generovanie štatistík užitočných pri správe webového obchodu. Tieto údaje majú zosúladený a anonymizovaný charakter, t.j. neobsahujú identifikačné znaky (osobné údaje) osoby, ktorá navštevuje webový obchod. Prevádzkovateľ prostredníctvom vyššie uvedených služieb vo webovom obchode zhromažďuje údaje, ako napríklad zdroje a média získavania návštevníkov webového obchodu a spôsob ich správania sa na stránke webového obchodu, informácie o zariadeniach a prehliadačoch, z ktorých návštevníci pristupujú na stránku, IP a doménu, geografické údaje a demografické údaje (vek, pohlavie) a záujmy.
 8. Je možné jednoducho zablokovať zdieľanie informácií o svojej činnosti na stránke webového obchodu pomocou Google Analytics - v tomto účele môžete nainštalovať doplnok do prehliadača poskytovaný spoločnosťou Google Inc., ktorý je dostupný tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Prevádzkovateľ internetových platieb:
Používanie stránky Zakito.sk znamená súhlas s podmienkami a politikou súborov cookie na vašom zariadení.
Používanie stránky Zakito.sk znamená súhlas s podmienkami a politikou súborov cookie na vašom zariadení.
Môžete zmeniť nastavenia súborov cookie vo vašom prehliadači.