Array 0
Array
Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu
(ďalej len „Podmienky“)
Aktualizované dňa 09.08.2023
Obsah
§ 1. Všeobecné ustanovenia
§ 2. Definície
§ 3. Kontakt so Sklepom
§ 4. Technické požiadavky
§ 5. Všeobecné informácie
§ 6. Pravidlá skladania Objednávky
§ 7. Dostupné spôsoby dodania a platby
§ 8. Realizácia Zmluvy o Predaji
§ 9. Právo odstúpiť od Zmluvy o Predaji
§ 10. Reklamácie
§ 11. Osobné údaje v internetovom obchode, súkromie
§ 12. Záverečné ustanovenia
Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam: Vzor na odstúpenie od zmluvy
§ 1.
Všeobecné ustanovenia
 1. Internetový obchod Zakito, dostupný na internetovej adrese https://www.zakito.sk/, prevádzkuje spoločnosť Zakito Home s.r.o. so sídlom v Garbove, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu pre Łódź-Śródmieście v Łódži, XX hospodárske oddelenie Obchodného registra, na adrese Garbów 23, 99-311 Bedlno, pod registračným číslom KRS: 0001041019, daňovým identifikačným číslom (DIČ): 7752671344 a číslom štatistického identifikátora (IČO): 525516728.
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú určené pre spotrebiteľov aj pre podnikateľov, ktorí využívajú Obchod, a definujú pravidlá pre používanie internetového obchodu a pravidlá a postup pre uzatváranie zmlúv na diaľku so zákazníkom prostredníctvom Obchodu.
§ 2.
Definície
Kedykoľvek v týchto Obchodných podmienkach sa hovorí o:
 1. Objednávkovom formulári – týmto sa rozumie interaktívny formulár dostupný v Obchode, umožňujúci zloženie Objednávky, najmä pridaním Produktov do Košíka a určením podmienok Zmluvy o kúpe, vrátane spôsobu doručenia a platby;
 2. Klientovi - týmto sa rozumie každý subjekt, ktorý nakupuje prostredníctvom Obchodu;
 3. Účte - týmto sa rozumie účet zákazníka v Obchode, na ktorom sa zhromažďujú údaje poskytnuté Klientom a informácie o Objednávkach, ktoré v Obchode vytvoril;
 4. Spotrebiteľovi - týmto sa rozumie fyzická osoba, ktorá nevykonáva živnosť, a fyzická osoba vykonávajúca živnosť, ktorá uzatvára s Predajcom zmluvu v rámci Obchodu, ktorej predmet nie je priamo spojený s jej živnosťou alebo povolaním;
 5. Košíku – týmto sa rozumie časť softvéru Obchodu, v ktorej sú viditeľné Produkty vybrané na nákup Klientom, a taktiež je možné určiť a upraviť údaje o Objednávke, najmä množstvo produktov;
 6. Produkte - týmto sa rozumie k dispozícii vo Vami ponúkanom tovare, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Klientom a Predajcom;
 7. Karte Produktu – týmto sa rozumie stránka obsahujúca detailné informácie o danom Produkte, ktorý sa predáva v Obchode;
 8. Podnikateľovi - týmto sa rozumie fyzická osoba vykonávajúca živnosť, právnická osoba a organizácia nezískavajúca právnickú osobnosť, ktorej samostatný zákon udeľuje právnu osobnosť, vykonávajúca podnikateľskú činnosť vlastným menom, ktorá využíva Obchod;
 9. Obchode - týmto sa rozumie internetový obchod prevádzkovaný Predajcom na webovej adrese https://www.zakito.sk/;
 10. Predajcovi – týmto sa rozumie Zakito Home s.r.o. so sídlom v Garbove, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu pre Łódź-Śródmieście v Łódži, XX hospodárske oddelenie Obchodného registra, na adrese Garbów 23, 99-311 Bedlno, pod registračným číslom KRS: 0001041019, daňovým identifikačným číslom (DIČ): 7752671344 a číslom štatistického identifikátora (IČO): 525516728;
 11. Zmluve o kúpe - týmto sa rozumie zmluva o kúpe Produktu uzavretá medzi Klientom a Predajcom prostredníctvom internetového Obchodu. Zmluva o kúpe zahŕňa aj - vzhľadom na charakter Produktu - zmluvu o poskytovaní služieb a zmluvu o dielo;
 12. Zmluve uzavretej na diaľku - týmto sa rozumie zmluva uzavretá s Klientom v rámci organizovaného systému uzatvárania zmlúv na diaľku (v rámci Obchodu), bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán, s výhradným využitím jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku do okamihu uzavretia zmluvy;
 13. Objednávke - týmto sa rozumie prejav vôle Klienta podaný prostredníctvom Objednávkového formulára a smerujúci priamo k uzavretiu Zmluvy o kúpe Produktu alebo Produktov s Predajcom.
§ 3.
Kontakt so Sklepom
 1. Predajca umožňuje kontaktovanie sa s ním nezávisle na čase dňa nasledovným spôsobom:
  1. listovou poštou na nasledovnú poštovú adresu: Garbów 23, 99-311 Bedlno;
  2. elektronickou poštou na nasledovné e-mailové adresy: home@zakito.pl.
 2. Predajca disponuje nasledovným číslom bankového účtu: LT57 3250 0610 3959 0332.
§ 4.
Technické požiadavky
Na správne a bezproblémové využívanie Obchodu, vrátane prezerania sortimentu Obchodu a skladania objednávok na Produkty, by mal Klient mať:
 1. konečné zariadenie s prístupom na internet (napr. počítač alebo smartfón) a nainštalovaným aktuálnym internetovým prehliadačom;
 2. aktívny e-mailový účet;
 3. zapnutú podporu pre súbory cookie.
§ 5.
Všeobecné informácie
 1. Predajca vo výnimočnom rozsahu povolenom zákonom nenesie zodpovednosť za prerušenia, vrátane výpadkov, v prevádzke Obchodu spôsobené vyššou mocou, neoprávneným konaním tretích osôb alebo nekompatibilitou internetového Obchodu s technickou infraštruktúrou Klienta.
 2. Prezeranie sortimentu Obchodu a vykonávanie objednávok nevyžaduje vytvorenie Účtu, avšak Klient má túto možnosť.
 3. Sklaanie Objednávok Klientom na Produkty nachádzajúce sa v sortimente Obchodu je možné poskytnutím nevyhnutných osobných a adresných údajov umožňujúcich vykonanie Objednávky.
 4. Ceny uvedené v Obchode, t.j. na Karte Produktu, sú uvedené v poľských zlotých a sú konečnými cenami, zahŕňajúcimi poplatok pre platobného operátora a DPH.
 5. Suma na zaplatenie Klientom zahŕňa cenu za Produkt a náklady na dodanie. Klient je informovaný o celkovej sume na zaplatenie pri skladaní Objednávky.
 6. Predajca si vyhradzuje právo na pravidelné meniť ceny produktov a tiež na uskutočňovanie akcií a výpredajov na podmienkach stanovených v oznámení o danej akcii alebo výpredaji. Klient nemá právo požadovať zohľadnenie zmeny ceny Produktu v prípade, ak svoju objednávku podal pred dátumom účinnosti zmeny ceny, podmienok akcií alebo výpredajov.
§ 6.
Pravidlá skladania Objednávky
 1. Na zloženie Objednávky je potrebné:
  1. vybrať Produkt s ohľadom na jeho počet kusov a potom ho pridať do košíka kliknutím na tlačidlo „Do košíka“;
  2. po dokončení výberu Objednávky prejsť do košíka. Na to stačí najazdiť kurzorom na ikonu košíka v navigačnom paneli a kliknúť na tlačidlo „Prejsť do košíka“;
  3. po overení Objednávky prejsť k jej uskutočneniu kliknutím na tlačidlo „Dodanie a platba“;
  4. vyplniť nasledovné údaje pre dodanie v Objednávke:
   • meno a priezvisko (povinné);
   • e-mailová adresa (povinné);
   • telefónne číslo (povinné);
   • firma (voliteľné);
   • adresa, t.j. ulica, číslo domu/bytu, PSČ a obec (povinné);
   • krajina (povinné);
   • komentár k objednávke (voliteľné);
  5. vyplniť nasledovné údaje pre faktúru:
   • meno a priezvisko (povinné);
   • firma (voliteľné);
   • DIČ (voliteľné);
   • adresa, t.j. ulica, číslo domu/bytu, PSČ a obec (povinné);
   • krajina (povinné);
  6. vybrať metódu platby a dodania;
  7. potvrdiť tlačidlom „Prehľad objednávky“;
  8. v závislosti od zvolenej platobnej metódy, pokračovať v platbe kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť objednávku“.
 2. Po zložení Objednávky bude Klient informovaný e-mailovými správami o aktuálnom stave uskutočňovania Objednávky.
§ 7.
Dostupné spôsoby dodania a platby
 1. Klient môže využiť tieto spôsoby dodania:
  1. poštová zásielka;
  2. poštová zásielka na dobierku;
  3. kurierska zásielka;
  4. kurierska zásielka na dobierku.
 2. Klient môže využiť tieto spôsoby platby:
  1. cez elektronický platobný systém - prostredníctvom služby Stripe (https://stripe.com/);
  2. hotovosťou - zvolením možnosti „Platba pri prevzatí“.
§ 8.
Realizácia Zmluvy o Predaji
 1. Zmluva o Predaji medzi Klientom a Predajcom sa uzatvára po predchádzajúcom podaní Objednávky Klienta cez Formulár objednávky v Obchode, v súlade s § 6. Všeobecných podmienok.
 2. Po podaní Objednávky Predajca okamžite potvrdí jej prijatie a zároveň ju prijme na realizáciu. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej prijatie na realizáciu zo strany Predajcu sa uskutoční zaslaním príslušnej e-mailovej správy Klientovi na e-mailovú adresu uvedenú počas podávania Objednávky Klienta, ktorá obsahuje najmenej vyhlásenia Predajcu o prijatí Objednávky a o jej prijatí na realizáciu, ako aj potvrdenie uzavretia Zmluvy o Predaji. S doručením tejto e-mailovej správy Klientovi je Zmluva o Predaji medzi Klientom a Predajcom uzavretá.
 3. Nezávisle od zvolenej platobnej metódy, v súlade s § 7. bodom 2 Všeobecných podmienok, je Klient povinný uhradiť platbu za sumu Objednávky.
 4. Začiatok behu lehoty doručenia Produktu Klientovi sa počíta od chvíle prijatia Objednávky Predajcom na realizáciu.
 5. Doručenie Produktu sa uskutočňuje na území Poľska.
 6. V prípade poskytnutia nesprávnej alebo nepresnej dodacej adresy zo strany Klienta, Predajca nezodpovedá za nedoručenie alebo oneskorenie doručenia Produktu.
§ 9.
Právo odstúpiť od Zmluvy o Predaji
 1. Právo odstúpiť od Zmluvy uzatvorenej na diaľku sa neprihlasuje Spotrebiteľovi v súvislosti s nasledujúcimi zmluvami:
  1. o poskytnutí služby, ak podnikateľ vykonal službu v plnom rozsahu so výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol informovaný pred začatím poskytovania, že po vykonaní služby stráca právo odstúpiť od zmluvy;
  2. ktorej cena alebo odmena závisí od fluktuácií na finančnom trhu, na ktoré podnikateľ nemá vplyv a ktoré sa môžu vyskytnúť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  3. ktorej predmetom poskytnutia je vec, ktorá nie je prefabrikovaná a ktorá je vyrobenej podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúži na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
  4. ktorej predmetom poskytnutia je vec náchylná k rýchlemu zhoršeniu alebo má krátku dobu trvanlivosti;
  5. ktorej predmetom poskytnutia je vec dodaná v uzavretej obálke, ktorej po otvorení obálky nemožno vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bola obálka otvorená po dodaní;
  6. ktorej predmetom poskytnutia sú veci, ktoré po dodaní, kvôli svojej povahe, neoddeliteľne zmiešané s inými vecami;
  7. ktorej predmetom poskytnutia sú alkoholické nápoje, ktorej cena bola dohodnutá pri uzatvorení zmluvy o predaji a dodanie ktorých môže nastať až po uplynutí 30 dní a ktorých hodnota závisí od fluktuácií na trhu, na ktoré podnikateľ nemá vplyv;
  8. ktorej spotrebiteľ výslovne požiadal o návštevu podnikateľa na účely okamžitého opravy alebo údržby; ak podnikateľ poskytuje dodatočne iné služby okrem tých, ktoré spotrebiteľ požadoval, alebo poskytuje iné veci ako náhradné diely nevyhnutné na vykonanie opravy alebo údržby, spotrebiteľovi náleží právo odstúpiť od zmluvy v súvislosti s dodatočnými službami alebo vecami;
  9. ktorej predmetom poskytnutia sú zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodané v uzavretej obálke, ktorej po otvorení obálky nemožno vrátiť;
  10. o dodávanie denníkov, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom;
  11. uzatvorenej v rámci verejnej aukcie;
  12. o poskytovaní služieb v oblasti ubytovania, iných ako na účely bývania, prepravy tovaru, prenájmu áut, gastronómie, služieb spojených s oddychom, zábavnými, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak v zmluve bol uvedený deň alebo čas poskytnutia služby;
  13. o dodávaní digitálnych obsahov, ktoré nie sú uložené na hmotnom nosiči, ak plnenie služieb začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po oznámení mu zo strany podnikateľa o straté práva na odstúpenie od zmluvy.
 2. V prípade iných zmlúv, ako uvedených v odseku 1, má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy do 14 dní bez udania akéhokoľvek dôvodu. Beh tejto lehoty sa začína po prevzatí veci Spotrebiteľom alebo osobou tretou inou ako dopravca, ktorú prejavil Spotrebiteľ.
 3. V prípade Zmluvy týkajúcej sa viacerých Produktov, ktoré sa dodávajú samostatne, dávkami alebo časťami, beh lehoty uvedenej v odseku 2 začína od dodania posledného Produktu, dávky alebo časti.
 4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy tým, že Predajcovi doručí oznámenie o odstúpení od Zmluvy. Na zachovanie lehoty na odstúpenie od Zmluvy stačí, ak Spotrebiteľ oznámenie zašle Predajcovi pred uplynutím tejto lehoty.
 5. Oznámenie môže byť doručené tradičnou poštou alebo elektronicky zasielaním oznámenia na adresy - poštovú alebo e-mailovú - uvedené v § 3 ods. 1 tohto Všeobecných podmienok.
 6. Oznámenie môže byť podané aj na formulári, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 1 k týmto Všeobecným podmienkam a prílohe k zákonu č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, avšak to nie je povinné.
 7. V prípade doručenia oznámenia Spotrebiteľom elektronickou cestou, Predajca okamžite pošle Spotrebiteľovi na jeho zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o doručení oznámenia o odstúpení od Zmluvy.
 8. Následky odstúpenia od Zmluvy o Predaji sú nasledujúce:
  1. V prípade odstúpenia od Zmluvy uzatvorenej na diaľku sa považuje táto Zmluva za neuzatvorenú;
  2. V prípade odstúpenia od Zmluvy o Predaji, Predajca vráti Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od dňa doručenia oznámenia Spotrebiteľa o odstúpení od Zmluvy, všetky platby vykonané Spotrebiteľom, vrátane nákladov na dodanie veci, s výnimkou dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku výberu Spotrebiteľa iného spôsobu dodania ako najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný Predajcom;
  3. Vrátenie platieb vykoná Predajca rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa Spotrebiteľ výslovne nezhodol s iným riešením, ktoré ho nezaťažuje žiadnymi nákladmi;
  4. Spotrebiteľ by mal vrátiť Produkt Predajcovi na adresu uvedenú v týchto Všeobecných podmienkach bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od dňa, kedy oznámil Predajcovi odstúpenie od Zmluvy. Lehotu je možné dodržať, ak Spotrebiteľ vráti Produkt Predajcovi pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
  5. Spotrebiteľ nesie priamu náklady na vrátenie Produktu, vrátane nákladov na vrátenie Produktu, ak sa vzhľadom na jeho povahu Produkt nemôže vrátiť bežným spôsobom poštou.
 9. V prípade, že z dôvodu povahy Produktu nemôže byť vrátený bežným spôsobom poštou, informácia o tom, ako aj o nákladoch na vrátenie Produktu, bude uvedená v opise Produktu v Obchode.
 10. Predajca nie je povinný vrátiť platby Spotrebiteľovi priamo, ak platba za objednávku bola uskutočnená prostredníctvom cudzieho bankového účtu, kreditnej alebo debetnej karty. V takom prípade bude vrátenie vykonané priamo na účet držiteľa bankového účtu, kreditnej alebo debetnej karty, prostredníctvom ktorého bola platba prevedená na účet Predajcu alebo iným spôsobom, za výslovným súhlasom Spotrebiteľa.
§ 10.
Reklamácie
 1. Zmluvou o Predaji sú pokryté nové Produkty.
 2. V prípade výskytu chyby na zakúpenom Produkte od Predajcu, Spotrebiteľ má právo na reklamáciu na základe ustanovení o záruke v Občianskom zákonníku. Ak je Spotrebiteľom Podnikateľ, strany vylučujú zodpovednosť za chyby týkajúce sa záruky.
 3. V prípade, ak je Produkt pokrytý zárukou, bude Spotrebiteľ o tom informovaný uvedením príslušnej informácie v Karte Produktu.
 4. Reklamáciu je potrebné nahlásiť písomne alebo elektronicky na adresy uvedené v § 3 ods. 1 týchto Všeobecných podmienok Predajcu alebo pomocou elektronického reklamačného formulára, ktorý je k dispozícii Predajcom na jednej z podstránok Obchodu.
 5. V reklamačnej správe by mal Spotrebiteľ uviesť najmä:
  1. druh chyby;
  2. dátum vzniku chyby;
  3. požiadavku týkajúcu sa spôsobu upravenia Produktu tak, aby bol v súlade s Zmluvou o Predaji, alebo oznámenie o znížení ceny alebo požiadavku na odstúpenie od Zmluvy o Predaji;
  4. dôkaz o kúpe, zaslaním e-mailovej správy o realizácii objednávky a uzavretí Zmluvy o Predaji.
 6. Predajca sa bezodkladne vyjadrí k reklamačnej žiadosti, a ak je Spotrebiteľom, najneskôr do 30 dní.
 7. Ak Predajca nevyhovie Spotrebiteľovi v reklamačnej žiadosti do 30 dní, považuje sa, že reklamačná žiadosť Spotrebiteľa bola uznaná za oprávnenú.
 8. Produkty, ktoré sú odoslané v rámci reklamačného konania, je potrebné poslať na adresu uvedenú v § 3 týchto Všeobecných podmienok.
 9. V prípade vrátenia platby v dôsledku uznaného reklamačného požiadavku sa budú uplatňovať príslušné ustanovenia § 9 týchto Všeobecných podmienok.
§ 11.
Osobné údaje v internetovom obchode, súkromie
 1. Správcom osobných údajov Klientov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zhromažďovaných prostredníctvom internetového obchodu, je Predajca.
 2. Údaje sa spracúvajú v súlade s Pravidlami o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné na webovej stránke Predajcu na adrese https://zakito.sk/ochrana-sukromia.
 3. Správca osobných údajov nenesie zodpovednosť za poskytnutie nepravdivých osobných údajov zo strany Klienta.
 4. Predajca sa zaväzuje zmazať súbory odoslané na jeho server po 30 dňoch od momentu odoslanie.
§ 12.
Záverečné ustanovenia
 1. Zmluvy uzatvárané prostredníctvom Obchodu sú uzatvárané v slovenskom jazyku.
 2. Predajca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v Týchto Všeobecných podmienkach z dôvodov, ktoré sú oprávnené, t.j.: zmeny v zákonoch, zmeny spôsobov platby a doručenia - v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú realizáciu ustanovení týchto Všeobecných podmienok. O každej zmene bude Predajca Klienta informovať s minimálnym 7-dňovým predstihom.
Prevádzkovateľ internetových platieb:
Používanie stránky Zakito.sk znamená súhlas s podmienkami a politikou súborov cookie na vašom zariadení.
Používanie stránky Zakito.sk znamená súhlas s podmienkami a politikou súborov cookie na vašom zariadení.
Môžete zmeniť nastavenia súborov cookie vo vašom prehliadači.